Tiến Lên Miền Nam chơi cùng bạn bè - Nền tảng cá cược tốt

Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/rasalaw.com
Tiến Lên Miền Nam chơi cùng bạn bè
Yen Bai College
Phòng Chính trị - Công tác học sinh, sinh viên
04/10/2022 08:13
230 lượt xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

CHÍNH TRỊ - CÔNG TÁC HSSV

1. Chức năng.

Tham mưu cho Hiệu trưởng về các nội dung trong chức năng nhiệm vụ của Phòng theo các văn bản, Quy chế;  Thông tư, quy định của BLĐTB&XH; Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường liên quan đến công tác quản lý, giáo dục HSSV.

2. Nhiệm vụ.

- Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho HSSV

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyn vào học theo quy định; Thống kê, tng hợp dliệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến HSSV;

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của HSSV; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật HSSV; 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm ANTT-ATXH, phòng chống tội phạm; phối hợp với công an và chính quyền địa phương đthực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;

- Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HSSV ở nội trú; phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý HSSV ở ngoại trú.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho HSSV. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Tư vấn cho HSSV xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe;  Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ HSSV là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng btrợ cần thiết khác cho HSSV; Thông tin, tư vn, giới thiệu việc làm cho HSSV;

- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về HSSV, thực trạng việc làm của HSSV sau khi tt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Nhà trường phân công.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN PHÒNG CT-CT HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

Thạc sỹ Bùi Sỹ Đức

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hà Dụng Hiền

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Mai Hạ